Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Horácká galerie > Rozpočty a střednědobé výhledy PO

Rozpočty a střednědobé výhledy PO

 

Rozpočty a střednědobé výhledy příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina naleznete zde.

 

Činnost příspěvkové organizace je ředitel každé příspěvkové organizace povinen plánovat.

Plán činnosti musí být reálný, musí poskytovat věrný obraz situace s dopadem do hospodaření a musí respektovat stanovenou strukturu organizace.

 

Plán činnosti příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina je:

 1. a) střednědobý - výhled na 3 kalendářní roky,
 2. b) krátkodobý - plán na kalendářní rok, vychází ze střednědobého plánu, konkretizuje naplnění střednědobého plánu na příslušný kalendářní rok, přizpůsobuje záměry střednědobého plánu aktuálním podmínkám a možnostem (zejména dostupným zdrojům)

Plány typy plánu činnosti sestavují příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina každoročně.

 

Plány činnosti příspěvkové organizace, by měly, je-li to objektivně možné, zobrazovat výstupy zejména z následujících dílčích aktivit:

 • plánování rozvoje hlavní činnosti (obsah, rozsah, resp. kapacity, kvalita a podmínky poskytovaných veřejných služeb) a doplňkových činností,
 • plánování lidských zdrojů (přiměřenost k hlavní a doplňkové činnosti, obnova lidských zdrojů, kvalifikační struktura, vzdělávání, pracovní podmínky atd.),
 • plánování prostředků informačních a komunikačních technologií,
 • plánování využívání a potřeb majetku nemovitého a movitého majetku.      

 

Krátkodobý plán, tzv. finanční plán, je souhrn plánů, které spolu navzájem více či méně souvisejí. Jedná se o:

 

 1. rozpočet dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (tj. plán nákladů a výnosů)
 2. odpisový plán
 3. investiční plán
 4. plán fondů
 5. plán oprav      
 6. plán lidských zdrojů.      

Finanční plán je závazný pro kalendářní rok a podléhá schválení zřizovatelem. Termín pro schválení prvního finančního plánu v rámci roku vydává zřizovatel samostatným usnesením, zpravidla je tímto termínem 31. 3. (nemusí však být takto nastaveno vždy). Důvodem tohoto postupu je termín účetní závěrky za předchozí kalendářní rok (cca 30. 1.). Příspěvkové organizace tedy po účetní závěrce za předchozí kalendářní rok od začátku února připravují finanční plány k diskusi se zřizovatelem. Lze připravit několik verzí, které se kromě obsahu liší pořadovým číslem.

 

Střednědobý plán je obsahem obdobný, nicméně jeho rozsah a hloubka nezasahuje v některých oblastech do takové hloubky:

 1. střednědobý výhled dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (tj. plán nákladů a výnosů)
 2. plán akcí (investiční a neinvestiční akce)
 3. plán lidských zdrojů.

Tento plán připravuje ředitel příspěvkové organizace každý rok s výhledem na tři následující roky. Termín pro schválení je v korelaci s termínem pro schválení rozpočtového výhledu Kraje Vysočina.

 

Každý plán (finanční i střednědobý) může mít několik stavů a zároveň může být připraveno současně i několik verzí k diskusi:

 

 1. koncept – tento stav vidí pouze příspěvková organizace, je určen na modelaci a přípravu před odesláním k diskusi se zřizovatelem
 2. rozpracovaný – PO odešle koncept plánu zřizovateli k diskusi – po odeslání z PO plán přejde do stavu rozpracovaný
 3. ke schválení – zřizovatelský odbor vybere některou verzi rozpracovaného plánu a předloží ji zřizovateli ke schválení. Tento stav slouží jako „úschovna odsouhlasených plánu do doby, než je schválí usnesením rady zřizovatel
 4. schválený – tento stav získá plán okamžikem zadání čísla usnesení zřizovatelským odborem, tj po schválení zřizovatelem. Tímto krokem se současně v té době rozpracované plány převedou do stavu „zrušený“.
 5. zrušený –tento stav nabyde plán v okamžiku, jestliže PO plán vymaže ručně nebo automaticky způsobem popsaným v bodě d).

 

Soulad plánované a skutečné činnosti příspěvkové organizace je ředitel příspěvkové organizace povinen vyhodnocovat a zohlednit při aktualizaci plánu.